KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 05-08-2020 09:49

MHP’li Kılavuz, İşyerleri Tabelalarında Türkçe Adlar Kullanılmasına Dair Kanun Teklifi Verdi

Haber Merkezi-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkçenin katledilmesine seyirci kalmayarak işyerleri ve ticari kuruluşlarda, tabela ve reklamlarda Türkçe adların kullanılmasına dair kanun teklifi hazırladı ve TBMM Başkanlığı'na sundu.

MHP’li Kılavuz, İşyerleri Tabelalarında Türkçe Adlar Kullanılmasına Dair Kanun Teklifi Verdi

Haber Merkezi-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkçenin katledilmesine seyirci kalmayarak işyerleri ve ticari kuruluşlarda, tabela ve reklamlarda Türkçe adların kullanılmasına dair kanun teklifi hazırladı ve TBMM Başkanlığı'na sundu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, işyeri ve ticari kuruluşlarda tabelalarda yabancılaşmayı durduracak bir büyük adım attı. MHP'li Kılavuz, işyerleri ve ticari kuruluşlarda, tabela ve reklamlarda Türkçe adların kullanılmasına dair kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi.
KANUN TEKLİF VE GEREKÇESİ
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un kanun teklifinin gerekçesinde, bir topluluğu millet yapan unsurların en başında dil geldiğine dikkat çekildi. Kılavuz, günümüzde büyükşehirler başta olmak üzere şehirlerin cadde ve hatta ara sokaklarına kadar yabancı ad, unvan taşıyan işyeri isimleri, levhalar ve tabelalar, kimi zaman güzel Türkçe'mizin sözde dikkat çekicilik ve farklılık yaratmak için yanlış kullanımından elde edilen kelimeler ile donanmış olduğunu ifade etti. Kılavuz, "Bazı yerlerde bu durum o kadar çığırından çıkmıştır ki, bahsedilen tarzdaki tabela istilası nedeniyle bir insan o an hangi ülkede olduğunu dahi karıştırabilecek hale gelebilmektedir. Türk alfabesi ve Türkçe kelimelerle yazılan işyeri isimleri, unvan ve tabelalar azınlıkta kalmakta ve maalesef gün geçtikçe de azalmaya devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
GENEL GEREKÇE
Kanun teklifinin genel gerekçesinde daha sonra şöyle denildi:
Bir topluluğu millet yapan unsurların en başında dil gelmektedir. Milli dil sayesinde, o milletin gelenek ve görenekleri, kültürü, bilgi ve birikimleri nesilden nesile aktarılabilmektedir. Dil, aynı zamanda milletin bağımsızlığının da sembolü ve en önemli göstergelerindendir. Bir milleti ayakta tutan, milletin varlığını ve devamını sağlayan, milli şuuru besleyen ve canlı tutan, bir millete mensup olma hazzı veren, insanlarını birbirine yaklaştırarak onlar arasında birlik yaratan en önemli unsur dildir.
TÜRKÇE'NİN KORUNMASI HERKESİN GÖREVİ
Dil, insanların geçmişlerini öğrenmesini, gününü yaşamasını, geleceğine yön vermesini, kişilik kazanmasını, aynı dili konuşan diğer insanlarla iletişim kurmasını ve kendisini ifade edebilmesini sağlar. Dolayısıyla bu denli önemli olan dilimizin, Türkçemizin korunması, yabancı dillerin etkilerinden ve saldırılarından muhafaza edilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve aynı zamanda her Türk vatandaşının da görevi olmalıdır. Zira tarih sahnesi, dilini kaybettikten sonra bağımsızlığını ve kutsal saydığı tüm değerlerini yitiren milletlerle doludur.
Cumhuriyetimizin banisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” sözü ve “Türk milletinin dili Türkçe'dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır. Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.” sözü ile Türkçe'mizin önemi ve korunmasının mutlak gerekliliğini ifade etmiştir.
DİLİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ
Buna karşın günümüzde büyükşehirler başta olmak üzere şehirlerimizin cadde ve hatta ara sokaklarına kadar yabancı ad, unvan taşıyan işyeri isimleri, levhalar ve tabelalar, kimi zaman güzel Türkçemizin (sözde dikkat çekicilik ve farklılık yaratmak için) yanlış kullanımından elde edilen kelimeler ile donanmış bir haldedir. Bazı yerlerde bu durum o kadar çığırından çıkmıştır ki, bahsedilen tarzdaki tabela istilası nedeniyle bir insan o an hangi ülkede olduğunu dahi karıştırabilecek hale gelebilmektedir. Türk alfabesi ve Türkçe kelimelerle yazılan işyeri isimleri, unvan ve tabelalar azınlıkta kalmakta ve maalesef gün geçtikçe de azalmaya devam etmektedir. Esasen milletimizin büyük bir çoğunluğunun rahatsız olduğu ve daha fazla geç olmadan çare üretilmesi için talepte bulunduğu bu durum içler acısı olduğu kadar aynı zamanda milli dilimize, güzel Türkçemize de açık bir saldırı, yozlaştırma çabasıdır. Artık tamamen kontrolden çıkan bu sorunun yerel yönetimler ve belediyeler tarafından önlenmesi de mümkün olamamaktadır.

HEDEF TÜRK DİLİNİN KORUNMASI

Bu yasa teklifi ile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. maddesinde aynen “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır” hükmü gereği Türkçe'mizin korunmasının sağlanmasına yönelik bu önemli adımın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atılması ve kanuni bir düzenleme ile dilimizin korunmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, kanun teklifi şöyle:

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1-) Teklifimizin 1. Maddesi ile iş bu kanun teklifimizin amacı düzenlenmiştir.

MADDE 2-) Teklifimizin 2. Maddesi ile iş bu kanun kapsamı ve kapsam haricinde tutulan hususlar düzenlenmiştir.

MADDE 3-) Teklifimizin 3. Maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işyerleri, ticari işletmeler, ticari kuruluşlar, kurum ve kuruluşların ad ve unvanları ile tabela ve reklamları, hizmet ve belgeleri yalnızca Türk alfabesi kullanılarak ruhsatlandırılması, yazılıp okunacak şekilde olması ve yalnızca Türkçe olması hususları ile kanunun uygulanmasına yönelik ilkeler, usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Geçici Madde 1- Teklifimizin Geçici 1. Maddesiyle iş bu kanuna aykırılık teşkil eden hususların kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde yapılması zorunluluğu düzenlenmiştir.

Geçici Madde 2- Teklifimizin Geçici 2. Maddesiyle iş bu kanunun uygulanmasına yönelik yönetmeliklerin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanması zorunluluğu düzenlenmiştir.

MADDE 4-) Yürürlük maddesidir.

MADDE 5-) Yürütme maddesidir.

TÜRKÇE ADLARIN KULLANILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Amaç

MADDE 1- Bu kanunun amacı, ticari alanda Türkçe’nin doğal gelişimini ve ahengini bozabilecek olan her türlü etkiden korunmasını, Türkçe’nin dil bilgisi kurallarına uygun şekilde gelişimini sağlamaya yönelik düzenleme yapmaktır.

Kapsam

MADDE 2- Türkiye'de iş yapan yabancı firmalar ile Türkiye'de satışı yapılan isim hakkı alınmış yabancı mal, ürün ve hizmetler hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinin, ticari işletmelerin, ticari kuruluşların, kurum ve kuruluşların ad ve unvanları ile tabela ve reklamları, hizmet ve belgelerinin Türk alfabesi kullanılarak ve Türkçe olmasının sağlanarak ticari alanda Türkçe’nin korunmasına yönelik ilke, esas ve düzenlemeleri kapsar.

İşyerleri Ve Ticari Kuruluşlarda, Tabela Ve Reklamlarda Türkçe Adların Kullanılması Zorunluluğu

MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işyerleri, ticari işletmeler, ticari kuruluşlar, kurum ve kuruluşların ad ve unvanları ile tabela ve reklamları, hizmet ve belgeleri yalnızca Türk alfabesi kullanılarak ruhsatlandırılacak, yazılıp okunacak şekilde ve yalnızca Türkçe olacaktır.

(2) İşyerleri, ticari işletmeler, kurum ve kuruluşların ad ve unvanları ile reklam ve tabelalarının, mal ve ürünleri ile hizmetlerinin adlarının Türkçe olmasında Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü esas alınacaktır.

(3) Türkçe’den başka herhangi bir dile ait tamlamalar kullanılamayacaktır. Tereddüt halinde Türk Dil Kurumu’nun görüşü esas kabul edilecektir.

(4) Türkçe’den başka bir dilin de kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde, bu dillere ilişkin yazılı ifade ve metinler, Türkçe’den daha önce, daha kapsamlı, daha okunaklı ve daha belirgin olamaz.

(5)   Türkiye'de iş yapan yabancı firmalar ile Türkiye'de satışı yapılan, isim hakkı alınmış yabancı mal, ürün ve hizmetlerde Türkçe unvan ve ad zorunluluğu aranmaz. Ancak Türkiye’de satışı yapılan her türlü mal, ürün ve hizmete ait kullanım kılavuzlarında Türkçe açıklama bulunması zorunludur.

(6) Bu kanun hükümlerinin ihlali halinde yasağa konu tabela, levha, afiş, yazılar ve benzerleri ilgili belediye tarafından, belediye olmayan yerlerde muhtarlıklar tarafından derhal ortadan kaldırılır. Ayrıca sorumlular hakkında o yılın yetişkinlere ait asgari ücretinin brüt tutarının on katı idari para cezası uygulanır.

(7) Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan yönetmeliklerle belirlenir. Kanunun uygulama ve denetiminde yine aynı bakanlık yetkilidir.

Geçici Madde 1- Bu kanun kapsamında ad ve unvanları ile tabela ve reklamları, hizmet ve belgeleri Türk alfabesi kullanılarak ruhsatlandırılmayan, yazılıp okunmayan ve yalnızca Türkçe olmayan işyerleri, ticari işletmeler, ticari kuruluşlar, kurum ve kuruluşlar en geç bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde gerekli değişiklikleri yapacaktır.

Geçici Madde 2- Bu kanunun öngördüğü yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanacaktır.
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."