TANITIM
Giriş Tarihi : 23-12-2020 16:43

Dünya, 2021 yılınaumutlagiriyor

araştırmaşirketiBarem'in, global ortağı WIN GrubuilebirlikteDünyagenelinde 41 ülkede 39 bine yakınkişiylegörüşerekgerçekleştirdiği GlobalUmut, RefahBeklentisiveMutlulukaraştırmasınınsonuçlarıyayınlandı. İnsanlarkendileriiçindahaiyibiryılbeklerken, 2021’in ekonomikolarakzorgeçeceğininfarkındalar.Mutlulukisehep var.

Dünya, 2021 yılınaumutlagiriyor

 

BAREM PazarAraştırmaveDanışmanlık’ın11 yıldırTürkiyeayağınıgerçekleştirdiği 41.GIA Yılsonu (EOY) AraştırmasınınUmut,RefahBeklentisiveMutluluksonuçlarıaçıklandı. Araştırma 41 ülkede 39 bine yakınkişiylegörüşülerekgerçekleştirildi. Raporagöre; dünyadakendisiiçin2021’in 2020’den dahaiyiolacağıumudunutaşıyanlarınoranı, geçenyılagöre 6 puanartarakyüzde43’e yükseldi. Nüfusundörttebiri (yüzde24)bunun tam tersigörüşteyken, diğerdörttebiri(yüzde26) herikiyılında aynıolacağıkanısında. Ülkemizde de önümüzdekiyılındahaiyiolacağınıdüşünenler,geçenyılagöre 2 puanarttıveyüzde34 oldu. 2021’in 2020’ye göredahakötügeçeceğinidüşünenlerinoranıiseyüzde 37. Beşkişidenbiri, ikiyılında birbirinebenzeyeceğigörüşünde.

 

Çoğunluklagençler, üstgelirgrububireylerveeğitimlilerdahaumutlu

 

Dünyadaortalamaumutluolmaoranıyüzde43. Bu durum, 25 yaşınaltındayüzde 49’a çıkarken, 65 yaşveüzerindeyüzde34’e düşüyor. Gelirveeğitimseviyesiarttıkçaumutlanmaduygusu da artıyor. En alt gelirlikesimdeyüzde39 olanoran,enüstgelirgrububireylerarasındayüzde45’e kadarçıkıyor. Alteğitimligruplardayüzde32 olanumutoranıenüstseviyeeğitimlikişilerdeyüzde52’ye yükseliyor.

 

Türkiye’deiseumutlularınoranı, 18-34 yaşgrubundayüzde 36, 55 yaşveüzerigruptayüzde 28. Üstsosyoekonomikgruptayüzde 40 olanbuoran, alt orta (C2 -yüzde30) ve alt (DE – yüzde33) sosyoekonomikgruplardadüşüyor. İlkokulmezunlarıarasındayüzde 29 olanumutluoranıüniversiteveüzerieğitimligruptayüzde36’ya kadarçıkıyor.

 

Dünyanınenumutluveumutsuzülkelersıralaması

 

Umutluoranınınenyüksekolduğu 10 ülke; Nijerya, Azarbaycan, Endonezya, Hindistan, Vietnam, Kırgızistan, Kosova,Gürcistan, ABD veFinlandiya. Endüşükorandaolduğu 10 ülkeise; GüneyKore, İtalya, Polonya, Bulgaristan, Rusya, ÇekCumhuriyeti, Tayland, Hong Kong, SırbistanveJaponya.

 

Refahbeklentisiumutkadarparlakdeğil

 

DünyadaveTürkiye’deinsanlar2021 yılınınekonomikolarakzorgeçeceğininfarkındalar. Global araştırmadagörüşülenkişilerindörttebiri 2021 yılından 2020’ye göreekonomikrefahbeklerken, diğerdörttebirekonomikdurumunaynıkalacağınıdüşünüyor. Yarıyayakınbirkesim (yüzde 46) ise 2021 yılınındahazorgeçmesinibekliyor. Ekonomikolarak 2021’in 2020’den dahaiyiolacağınıdüşünenlerinenyüksekorandaolduğu 10 ülke; Nijerya, Azerbaycan, Vietnam, Kırgızistan, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Gana, EkvadorveFilipinler. Endüşükorandaolduğu 10 ülkeise; Polonya, Bulgaristan, Rusya, İtalya, ÇekCumhuriyeti, İngiltere, Bosna Hersek, Güney Kore, FinlandiyaveTayland.

 

Türkiye’deise; 2021’in ekonomikolarakzorbiryılolacağınıdüşünenlerinoranıyüzde58 iken,refahbekleyenleryüzde 15. Ayrıcayüzde 20’lik birkesim 2020 ve 2021 yıllarınınekonomikolarakaynıgeçeceğinidüşünüyor.Türkiye’deerkekler (yüzde 19), ücretli, maaşlıçalışanlar (yüzde 21) vealt orta (C2)sosyoekonomiksınıf (yüzde23) ekonomikolarak 2021 yılının 2020’den daharahatgeçeceğinidüşünüyor

 

Mutlulukazalsa da hepvarolanbirduygu

 

Tümbuzorluklara ragmen kişiselolarakmutluolduğunusöyleyenlerinoranıyüzde54,mutsuzlariseyüzde 14. Üçkişidenbiri ne mutlu ne de mutsuzolduğunuifadeediyor. Araştırmayagöremutlulukyaşartıkçaazalıyor, eğitimvegelirilebirlikteartıyor. Dünyadaenazmutlukesimişsizlerveemekliler. Mutluolduğunusöyleyenlerinoranınınenyüksekolduğu 10 ülke;Kırgızistan, Azerbaycan, Kolombiya, Ekvador, Nijerya, Kazakistan, Pakistan, İspanya, HindistanveEndonezya. Endüşük 10 ülkeyse; Makedonya, Hong Kong, Ermenistan, ÇekCumhuriyeti, Gana, İtalya, Rusya, Bulgaristan, MeksikaveTayland.

 

Ülkemizde de durum benzer. Mutlularınoranıyüzde46, mutsuzlarınoranıyüzde 22. Enmutlukesimlerüstsosyoekonomikgrup (AB - yüzde 57) ileücretlivemaaşlıçalışanlar (yüzde 55). Enmutsuzkesimlerse;55 yaşveüzeri (yüzde 32) veen alt sosyoekonomikgruplarolan D ve E bireyleri(yüzde 31). Özetlegelirazaldıkçamutsuzlukartıyor.  

 

AraştırmaKünyesi: 41 ülkede 38,709 kişiyle, Türkiye’deEkim-Kasımaylarında 681 kişiile CATI (BilgisayarDestekliTelefonGörüşmesi) yöntemiylegörüşülmüştür.GIA Yılsonu (EOY) AraştırmasıkapsamındakiUmut,RefahBeklentisiveMutlulukincelemesitümdünyada 41. kez, Türkiye’deyse 11. kezdüzenliolarakyapılmaktadır.